Voor vragen app naar 0681120656 - Gratis verzending vanaf €75
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten die je sluit met Boetiek KiJan zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Lees deze dan ook zorgvuldig zodat je weet wat je mag verwachten. Je kunt deze voorwaarden ook opslaan of afdrukken zodat je deze op een later moment nog eens kunt nalezen. Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op vrijdag 12 november 2021.

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; Dag: kalenderdag; Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Onderneming: Boetiek KiJan

Gevestigd: Denekamp

E-mail: [email protected]

Btw-identificatienummer: NL001405825B37

KvK: 74188127

Banknaam: Regiobank

IBAN: NL61RBRB0939551993

BIC: RBRBNL21

 

Artikel 3: Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Boetiek KiJan zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien Klant zelf voorwaarden hanteert die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn deze voor Boetiek KiJan niet bindend.

 

Artikel 4: Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Door bestelling van producten en betaling van de bestelling via www.boetiekkijan.nl gaat de consument akkoord met de prijzen en tarieven zoals genoemd op www.boetiekkijan.nl Een bestelling kan niet worden afgerond indien niet expliciet is aangegeven dat consument akkoord gaat met de algemene voorwaarden middels het aanvinken van de bevestiging dat men de algemene voorwaarden heet gelezen en daarmee akkoord gaat. Pakketleveringen worden uitgevoerd door een gespecialiseerde vervoerder.

 

Artikel 5: De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6: Herroepingsrecht

Mocht je niet tevreden zijn over het product dan kun je de bestelling binnen 10 dagen na ontvangst, ongebruikt en in originele verpakking met kaartjes eraan, retourneren. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De retour gezonden items zijn op eigen risico voor de klant. Bij aangetekend verzenden’ (…..) moet er worden getekend voor ontvangst. Op deze manier ben je altijd verzekerd dat de bestelling altijd bij ons aankomt. Graag het retour formulier uitprinten van de site en geheel invullen en bij uw retour voegen. Als wij jouw pakket in goede orde hebben ontvangen, in originele verpakking, zonder beschadigingen zal het aankoopbedrag vergoed worden, exclusief de verzendkosten. De terugbetaling zal voldaan worden binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product. Mocht een item onverhoopt bij aankomst een defect vertonen, neem dan per e-mail contact met ons op via [email protected]. Samen met u gaan we dan op zoek naar de best passende oplossing.

 

Artikel 7: Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, brengen wij de kosten van heen- en terugzending in rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Boetiek KiJan dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8: Uitsluiting herroepingsrecht

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld.

 

Artikel 9: De prijs

Alle genoemde productprijzen op www.boetiekkijan.nl zijn inclusief btw. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: A. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of B. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 10: Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

Artikel 11: Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12: Online betaling

Iedere aankoop dient vooraf voldaan te worden. Goederen worden pas verzonden na verificatie van de door Klant verrichte betaling. De orderbevestiging wordt via email verstuurd. Het is daarom belangrijk dat u het juiste e-mailadres opgeeft. Via de orderbevestiging geven wij aan dat de bestelprocedure succesvol is verlopen en dat uw order in goede orde is ontvangen.

 

Artikel 13: Klachtenregeling

Klachten kunnen worden ingediend middels het sturen van een bericht naar [email protected] met als onderwerp 'klacht'. Dit kan via een directe e-mail. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen door consument binnen redelijke termijn te worden ingediend en voldoende duidelijk te worden omschreven zodat ondernemer over voldoende informatie beschikt om de klacht in behandeling te kunnen nemen. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14: SALE

Afgeprijsde artikelen (artikelen uit de SALE) mogen niet worden geretourneerd of worden omgeruild.

 

Artikel 15:

Ondergoed kan om hygiënische redenen niet geruild worden

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »